Wyniki

Znaleziono 9 wyników wyszukiwania hasła: Piotr Misztal

Jan L. Bednarczyk, Piotr Misztal (2016/4, Artykuły, s. 546) OPEN ACCESS

Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

Strefa euro należy do najwolniej rozwijających się obszarów globalnej gospodarki. Jej problemy rozwojowe pozostają w sprzeczności z głównymi celami Unii Gospodarczej i Walutowej, sformułowanymi w Traktacie z Maastricht oraz stawiają pod znakiem zapytania korzyści z dalszego pogłębiania integracji europejskiej. Wyzwaniem dla skuteczności polityki gospodarczej prowadzonej przez instytucje (...)


Piotr Misztal (2014/3, Artykuły, s. 397)

Zjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce

Celem artykułu jest analiza zjawiska uporczywości (inercyjności) inflacji w gospodarce Polski. Uporczywość inflacji oznacza silną dodatnią zależność między inflacją z bieżącego okresu i okresów poprzedzających. Powoduje to trudności w hamowaniu inflacji po okresie jej przyspieszonego wzrostu, a niezbędne dostosowania trwają dłużej i powodują większą zmienność produkcji i zatrudnienia (...)


Piotr Misztal (2013/5, Miscellanea, s. 681)

Oddziaływanie cen importowych na inflację w strefie euro


Piotr Misztal (2011/5, Artykuły, s. 691)

Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

Głównym celem artykułu jest analiza związków między koncentracją eksportu i wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2009. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza cześć dotyczy teoretycznego wyjaśnienia współzależności między stopniem koncentracji (dywersyfikacji) eksportu i wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem głównych czynników determinujących te zależności. W (...)


Piotr Misztal (2011/2, Artykuły, s. 183)

Współzależności między deficytem budżetowym i deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1999–2009

Podstawowym celem artykułu jest analiza teoretyczna i empiryczna związków przyczynowo-skutkowych między deficytem budżetowym oraz deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w okresie 1999-2009. W tym celu wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (model wektorowej (...)


Piotr Misztal (2010/1, Artykuły, s. 59)

Główne determinanty bilansu handlowego w Polsce

Artykuł dotyczy analizy krótko- i długookresowych zależności między bilansem handlowym oraz kursem walutowym, dochodem narodowym i podażą pieniądza w Polsce. W analizie tej weryfikuje się elastycznościowe, absorpcyjne oraz monetarne podejścia do bilansu płatniczego w Polsce z wykorzystaniem modelu wektorowej autoregresji (VAR). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dochód narodowy i (...)


Piotr Misztal (2009/4, Artykuły, s. 455)

Zmiany kursu walutowego a dynamika cen w Polsce

Celem artykułu jest analiza wpływu zmian kursu walutowego na dynamikę cen w Polsce. Wiedza dotycząca zakresu przenoszenia zmian kursowych na ceny pozwala na ocenę wpływu zmian kursów walutowych na krajową inflację i tym samym na politykę monetarną banku centralnego.
Wyniki badań empirycznych wskazują, że w przenoszenie zmian kursowych na ceny importowe, produkcyjne i konsumpcyjne w Polsce (...)


Piotr Misztal (2008/5, Artykuły, s. 607)

Niepełne przenoszenie zmian kursu waluty na ceny w handlu zagranicznym

Głównym celem artykułu jest analiza zjawiska niekompletnej replikacji różnic kursowych na ceny w handlu zagranicznym, w świetle teorii i praktyki. Zakres, w jakim różnice kursowe są odzwierciedlone w cenach na rynku docelowym towarów handlowych jest nazywany „kursem pass-through”. Niekompletne kursy przelotowe nazywa się „pricing to market”. Praktyczne zainteresowania skupiają się w (...)


Piotr Misztal (2007/4, Miscellanea, s. 541)

Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach członkowskich Unii Europejskiej
....