Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2020/3

< 2020/22020/4 >

Ekonomista 2020/3 - okładka

s. 335-498 (164)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Karolina Goraus-Tańska, Zuzanna Osika

Stopnie wyższego wykształcenia a zarobki w Polsce i innych krajach OECD

Tertiary Education Levels and Earnings in Poland and Some Other OECD Countries

Разные ступени высшего образования и их влияние на заработки в Польше и в других странах ОЭСР

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, zarobki, premia za wykształcenie, wykształcenie wyższe

  s. 341  Streszczenie  

Agnieszka Domańska

Crowding-in and Crowding-out Effects of Public Investments in Poland and Portugal: a Comparative Study

Efekty pobudzania i wypierania inwestycji publicznych w polsce i portugalii: studium porównawcze

Эффекты стимулирования и выдавливания публичных инвестиций в Польше и в Португалии – сравнительный анализ

Słowa kluczowe: inwestycje publiczne i  prywatne, polityka fiskalna, zmienne makroekonomiczne, efekty pobudzania i wypierania

  s. 372  Streszczenie  

Izabela Młynarzewska-Borowiec

Income Gap between the New and Old EU Member States and Its Determinants in the Period 1996–2017

Luka dochodowa między nowymi i starymi krajami członkowskimi unii europejskiej i jej uwarunkowania w okresie 1996–2017

Разница в доходах между новыми и старыми странами-членами Евросоюза и ее обусловленности в период 1996–2017 гг.

Słowa kluczowe: PKB per capita, luka dochodowa, proces konwergencji, determinanty PKB per capita, regresja wzrostu

  s. 401  Streszczenie  

Krzysztof Turowski

Krakowska szkoła ekonomii wobec Wielkiego Kryzysu

Great Depression in the Views of the Cracow School of Economics

Краковская школа экономики – взгляд на великую депрессию

Słowa kluczowe: krakowska szkoła ekonomii, Wielki Kryzys, cykl koniunkturalny, interwencjonizm

  s. 431  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.