Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2020/2

< 2020/12020/3 >

Ekonomista 2020/2 - okładka

s. 149-334 (186)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

Artykuły

Bogusław Fiedor, Marian Gorynia

O silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych

About Strong And Weak Aspects Of Contemporary Economic Sciences

O сильных и слабых сторонах современной экономической науки

Słowa kluczowe: nauki ekonomiczne, klasyfikacja i metodologia, silne i słabe strony

  s. 155  Streszczenie  

Jerzy Hausner

Ekonomia i społeczne imaginarium

Economics and Social Imaginarium

Экономика и общественные представления

Słowa kluczowe: społeczne imaginarium, obiektywizacja wiedzy, łuk interpretacyjny, aksjonormatywny dyskurs, ekonomia wartości

  s. 171  Streszczenie  

Grzegorz W. Kołodko

Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda

Economics of New Pragmatism: Identity, Aims, Method

Экономика нового прагматизма: идентичность, цели, метод

Słowa kluczowe: gospodarka światowa, ekonomia opisowa, ekonomia normatywna, metoda badawcza, cele gospodarowania, nowy pragmatyzm

  s. 185  Streszczenie  

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Po co nam społeczna gospodarka rynkowa?

Why Do We Need Social Market Economy?

Зачем нам социальная рыночная экономика?

Słowa kluczowe: ordoliberalizm, ekonomia neoklasyczna, szkoła historyczna, społeczna gospodarka rynkowa, przesilenie cywilizacyjne, gospodarka cyfrowa, inkluzja społeczna

  s. 210  Streszczenie  

Jerzy Osiatyński

Michał Kalecki a współczesne problemy rozwoju gospodarki kapitalistycznej

Michał Kalecki and the Contemporary Development Problems of Capitalist Economy

Михал Калецки и современные проблемы развития капиталистической экономики

Słowa kluczowe: Michał Kalecki, pełne zatrudnienie, cykl koniunkturalny, dynamika gospodarcza, kapitalizm finansowy

  s. 236  Streszczenie  

Łukasz Hardt

Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót: zbieżne czy przeciwstawne fundamenty etyczne ekonomii?

Utilitarianism, Deontology, and Virtue Ethics

Утилитаризм, деонтология и этика добродетели: сходные или противоположные этические фундаменты экономики?

Słowa kluczowe: filozofia ekonomii, założenia etyczne w ekonomii, utylitaryzm, deontologia, etyka cnót

  s. 253  Streszczenie  

Ewa Łętowska

Prawo jako listek figowy albo etykieta

Law as a Leaf or Label

Право как фиговый листок или этикет

Słowa kluczowe: system prawny, prawo jako regulator gospodarki, efektywność ochrony prawnej

  s. 270  Streszczenie  

Henryk Domański

Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce

Changes in Social Stratification in Poland

Изменения в социальной стратификации в Польше

Słowa kluczowe: nierówności, hierarchia klasowa, zasady wynagradzania, ruchliwość społeczna

  s. 286  Streszczenie  

Andrzej Sławiński

30 lat polskiej transformacji z perspektywy banku centralnego

30 Years of Economic Transition in Poland from Central Bank Perspective

30 лет польской трансформации – взгляд центрального банка

Słowa kluczowe: : transformacja systemowa, polityka makroostrożnościowa, przyjęcie euro, innowacyjność gospodarki

  s. 306  Streszczenie  

Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski

Europa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD

Europe Between Emotions and Rationality: Balanced Development Index (BDI) for European OECD Countries

Европа между эмоциями и рациональностью: индекс уравновешенного развития для европейских стран ОЭСР

Słowa kluczowe: dobrostan, cykl koniunkturalny, oczekiwania społeczne, ekonomia emocji

  s. 320  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.