Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/6

< 2019/52020/1 >

Ekonomista 2019/6 - okładka

s. 651-794 (144)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Jerzy Wilkin, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko

Równowaga instytucjonalna – fundament równowagi gospodarczej

Institutional Equilibrium: The Foundation of Economic Equilibrium

Институциональное равновесие как фундамент экономического равновесия

Słowa kluczowe: równowaga instytucjonalna, równowaga gospodarcza, metodologia ekonomii, ekonomia instytucjonalna, badania interdyscyplinarne

  s. 659  Streszczenie  

Jan Marek Sztaudynger, Jan Jacek Sztaudynger

Wzrost gospodarczy a inwestycje – znaczenie wąskich gardeł

Economic Growth and Investments: the Role of Bottlenecks

Экономический рост и инвестиции – значение узких мест

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, inwestycje w  środki trwałe, wąskie gardła, model Solowa, model wzrostu endogenicznego, gospodarka Polski

  s. 680  Streszczenie  

Eliza Przeździecka, Rumiana Górska, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes

The Effects of EU–Japan Economic Partnership Agreement for Poland’s Economy

Efekty umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią dla gospodarki polski

Значение договора об экономическом партнерстве между ЕС и Японией для экономики Польши

Słowa kluczowe: integracja gospodarcza, handel międzynarodowy, umowa o  partnerstwie gospodarczym, regionalne umowy handlowe, liberalizacja handlu, Unia Europejska, Japonia, Polska

  s. 701  Streszczenie  

Aleksandra Kordalska, Magdalena Olczyk

Is Germany a Hub of ‘Factory Europe’ for CEE Countries?

Czy Niemcy są europejskim centrum przemysłowym dla krajów EŚW?

Является ли Германия главным европейским промышленным центром для стран центральной и восточной Европы?

Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, globalne łańcuchy wartości, przepływ wartości dodanej, kraje EŚW, Niemcy

  s. 734  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.