Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/5

< 2019/42019/6 >

Ekonomista 2019/5 - okładka

s. 509-650 (142)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Karolina Goraus-Tańska, Marta Towalewska

Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce ze względu na formę zatrudnienia

Wage Differences In Poland Related To Employment Form

Дифференциация заработной платы в польше в зависимости от формы занятости

Słowa kluczowe: dualny rynek pracy, formy zatrudnienia, wynagrodzenie, luka płacowa

  s. 515  Streszczenie  

Aneta Kosztowniak

Impact of the Financial Structure of FDI Inflows on Economic Growth in Poland

Wpływ struktury finansowej ZIB na wzrost gospodarczy w polsce

Влияние финансовой структуры пии на экономический рост в польше

Słowa kluczowe: foreign direct investment (FDI), reinvestment of earnings, GDP, VECM model

  s. 542  Streszczenie  

Meda Andrijauskiené, Daiva Dumčiuviené

Import of Goods and Services as a Stimulus for a Better National Innovation Performance in EU Member States

Import dóbr i usług jako czynnik stymulujący innowacyjność w krajach UE

Импорт товаров и услуг как фактор, стимулирующий инновации в странах ЕС

Słowa kluczowe: import, innowacje, potencjał innowacyjny gospodarki, UE

  s. 572  Streszczenie  

Marta Postuła, Jacek Tomkiewicz

Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area

Dostosowania fiskalne a zarządzanie finansami publicznymi w strefie euro

Фискальное регулирование и управление публичными финансами в зоне евро

Słowa kluczowe: finanse publiczne, dostosowania fiskalne, strefa euro

  s. 590  Streszczenie  

Katarzyna Świerczyńska, Łukasz Kryszak

Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej

The Impact Of Political Stability And Rule Of Law On Productivity In Sub-Saharan African Economies

Влияние политической стабильности и правопорядка на продуктивность экономик в странах субсахарской африки

Słowa kluczowe: układ instytucjonalny, produktywność całkowita, stabilność polityczna, praworządność, Afryka Subsaharyjska

  s. 608  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.