Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2015/1

< 2014/62015/2 >

Ekonomista 2015/1 - okładka

s. 1-150 (150)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoJubileuszArtykułyMiscellaneaLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Marcin Woźniak

Aktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

Active Labour Market Programs: Some Estimates of the Matching Function for Poland Based on Regional Data

Активные программы для рынка труда: оценка функции адаптации для Польши с использованием региональных данных

Słowa kluczowe: aktywne programy, rynek pracy (ALMP), bezrobocie, ewaluacja funkcji dopasowań, Polska

  s. 15  Streszczenie  

Sławomir Kuźmar, Michał Pilc

The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries

The Impact of Labor Market Institutions on Labor Market Performance in Transition Countries

Влияние институтов рынка труда на эффективность рынка труда в странах трансформации

Słowa kluczowe: instytucje rynku pracy, aktywne programy rynku pracy (ALMP), zatrudnienie i bezrobocie, kraje transformacji

  s. 43  Streszczenie  

Bartłomiej Rokicki

Regionalne deflatory PPP w Polsce oraz ich wykorzystanie

Regional PPP Deflators for Poland and Their Use

Региональные дефляторы ППС в Польше и их использование

Słowa kluczowe: deflatory PPP, polityka regionalna, polityka spójności, rozwój regionalny

  s. 67  Streszczenie  

Michał Burzyński

Wpływ migracji na dobrobyt w krajach OECD

The Impact of Migration on Welfare in the OECD Countries

Влияние миграции на уровень жизни в странах ОЭСР

Słowa kluczowe: migracje, model równowagi ogólnej, analiza dobrobytu, OECD

  s. 81  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.