2020/6

< 2020/52021/1 >

Ekonomista 2020/6 - okładka

s. 775-930 (156)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak

Wpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR

Impact of Budget Expenditures on Structural Changes and Income in Agriculture under the Conditions of CAP Instruments Operated in Poland

Влияние бюджетных расходов на структурные изменения и доходы в сельском хозяйстве в условиях проведения в Польше Единой Аграрной Политики (ЕАП)

Słowa kluczowe: wydatki budżetowe, rolnictwo, budżet rolny, czynniki wytwórcze, Polska

  s. 781  Streszczenie  

Anna Mijal

Zarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy

Strategic Management in the Academic Education of Economists in the Context of Students’ Expectations and the Demands of the Changing Labour Market

Стратегическое управление в вузовском обучении экономистов в контексте ожиданий студентов и требований меняющегося рынка труда

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, edukacja, nauki ekonomiczne, horyzontalny rynek pracy

  s. 812  Streszczenie  

Marek Rocki

Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014

Graduates of Economic Studies in the Labor Market – Analysis Based on the Example of the Year 2014

Выпускники экономических вузов на рынке труда - анализ на примере 2014 года

Słowa kluczowe: kształcenie ekonomistów, szkoły wyższe, wynagrodzenia, czas poszukiwania pracy, bezrobocie, Polska

  s. 837  Streszczenie  

Lenka Přečková, Iveta Palečková

Evaluation of Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries

Ocena efektywności technicznej firm ubezpieczeniowych w krajach grupy wyszehradzkiej

Оценка технической эффективности страховых фирм в странах Вышеградской группы

Słowa kluczowe: sektor ubezpieczeniowy, efektywność techniczna, analiza DEA, kraje Grupy Wyszehradzkiej

  s. 862  Streszczenie