2017/4

< 2017/32017/5 >

Ekonomista 2017/4 - okładka

s. 363-482 (120)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Jagoda Anna Kaszowska, Juan Luis Santos

Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego. Podejście symulacyjne ABM

The Role of Risk and Uncertainty Perception in Systemic Risk Assessment. The Agent-based Simulation

Роль перцепции риска и неуверенности в оценке системного риска: имитационный подход АВМ

Słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, modelowanie ABM, symulacje, rynek międzybankowy

  s. 369  Streszczenie  

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Opcje realne na rynku konkurencyjnym – gry opcyjne

Real Options in a Competitive Market: Option Games

Реальные опции на конкурентном рынке – опционные игры

Słowa kluczowe: gry opcyjne, opcje realne, konkurencja, teoria gier

  s. 400  Streszczenie  

Mariusz Gasztoł, Piotr Śliwka

Wpływ kursu walutowego na wielkość eksportu towarów z Polski do Niemiec w latach 1995–2013

The Impact of the Exchange Rate on the Volume of Polish Commodity Exports to Germany, 1995–2013

Влияние валютного курса на объемы экспорта товаров из Польши в Германию в 1995–2013 гг.

Słowa kluczowe: kurs walutowy, eksport, Polska, Niemcy, VAR

  s. 415  Streszczenie  

Tomasz Kubin

Zagraniczna pomoc finansowa i reformy gospodarcze w Grecji w walce z kryzysem oraz ich rezultaty

External Financial Aid and Economic Reforms in Greece as Anticrisis Measures and Their Effects

Внешняя финансовая помощь и экономические реформы в Греции в борьбе с кризисом и их результаты

Słowa kluczowe: polityka makroekonomiczna, finanse publiczne, Grecja, Unia Gospodarcza i Walutowa, Unia Europejska

  s. 434  Streszczenie