2016/6

< 2016/52017/1 >

s. 771-914 (144)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Zbigniew Madej

Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów

Heuristic Self-knowledge Among the Economists

Геуристическое самосознание экономистов

heurystyka samowiedza heurystyczna wiedza ekonomiczna
  s. 777


Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego

Relationship between a Made and Spontaneous Economic Order: from the Static towards a Dynamic Approach

Соотношение между установленным и спонтанным порядком в экономике – от статистического подхода к динамическому

ekonomia neoklasyczna ordoliberalizm ład gospodarczy dryf ładu gospodarczego
  s. 799


Maciej Ryczkowski

Ewolucja poglądów Miltona Friedmana a polityka pieniężna Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego

The Evolution of Milton Friedman’s Views and Monetary Policies Performed by Fed and ECB during the Financial Crisis

Взгляды Мильтона Фридмана и денежная политика Fed и EСВ в период финансового кризиса

Milton Friedman polityka antykryzysowa kontrola podaży pieniądza luźna polityka pieniężna
  s. 823


Dostępna pełna treść artykułu

Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

Реальная конверг енция доходов между странами Центрально-Восточной и Западной Европы: прошлое, настоящее и будущее

economic growth income convergence European Union forecasting (simulation)
  s. 853, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Inwestycje private equity/venture capital
Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan

402 stron, oprawa twarda
Cena: 84 zł   Cena PDF: 64,99

Sprzedaż
wysyłkowa

Podstawy przedsiębiorczości
Mieczysław Nasiłowski

268 stron
Cena: 24,15 zł   Cena PDF: 14,76

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.