2014/2

< 2014/12014/3 >

Ekonomista 2014/2 - okładka

s. 145-336 (192)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykuły

Zdzisław Sadowski

Rozwój gospodarczy i bieda

Economic Development and Poverty

Экономическое развитие и нищета

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, nierówności dochodowe, ubóstwo

  s. 153  Streszczenie  

Grzegorz W. Kołodko

Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości

The New Pragmatism, or Economics and Politics for the Future

Новый прагматизм, т.е. экономическая наука и политика ради будущего

Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, ekonomia umiaru, nowy pragmatyzm

  s. 161  Streszczenie  

Marek Belka

Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej

Why Only Discover? Lessons from the Current Crisis for Economics and Economic Policy-Making

Почему только открывать? Уроки нынешнего кризиса для экономики и экономической политики

Słowa kluczowe: kryzys finansowo-ekonomiczny, makroekonomia, rola państwa, sektor finansowy

  s. 181  Streszczenie  

Andrzej Wojtyna

Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce?

Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy?

Является ли кризис в экономической теории более глубоким, чем кризис в самой экономике?

Słowa kluczowe: makroekonomia, kryzys gospodarczy, polityka gospodarcza

  s. 193  Streszczenie  

Marek Ratajczak

Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki

Economics and Economic Education in the Era of Financialisation of the Economy

Экономика и экономическое образование в период финансизации экономики

Słowa kluczowe: teoria ekonomii, edukacja ekonomiczna, kryzys finansowo-ekonomiczny, finansyzacja

  s. 207  Streszczenie  

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm

Liberalism, Neoliberalism and Ordoliberalism

Либерализм, неолиберализм и ордолиберализм

Słowa kluczowe: liberalizm, neoliberalizm, ordoliberalizm

  s. 221  Streszczenie  

Jerzy Hausner

Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej

The Global Crisis: The Need for a New Economic Policy

Глобальный кризис: необходимость в новой экономической политике

Słowa kluczowe: polityka gospodarcza, interwencjonizm państwowy, kryzys gospodarczy

  s. 249  Streszczenie  

Jerzy Osiatyński

Czy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewniać korzyści gospodarce?

Is Meeting the Convergence Criteria from Maastricht Always Beneficial for the Economy?

Является ли твердое выполнение Маастрихтских критериев конвергенции гарантией обеспечения экономической выгоды?

Słowa kluczowe: kryteria konwergencji, równowaga gospodarcza, wzrost gospodarczy

  s. 275  Streszczenie  

Marian Gorynia

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

The Evolution of the Position of Poland’s Economy in the Global Economy and the Economy of the European Union

Эволюция места польской экономики в глобальной экономике и в экономике Евросоюза

Słowa kluczowe: gospodarka Polski, gospodarka globalna, Unia Europejska

  s. 287  Streszczenie  

Andrzej K. Koźmiński

Przedsiębiorcze państwo

Management Development in Transition Economies

Предпринимательское государство?

Słowa kluczowe: jakość zarządzania, transformacja systemowa, przywództwo transformacyjne

  s. 321  Streszczenie