Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2013/5

< 2013/42013/6 >

Ekonomista 2013/5 - okładka

s. 583-728 (146)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Michał Gradzewicz, Jakub Growiec, Robert Wyszyński

Nieefektywność alokacji zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym w Polsce

The Inefficiency of Employment Allocation in the Business Cycle in Poland

Неэффективность аллокации занятости в конъюнктурном цикле в Польше

Słowa kluczowe: luka nieefektywności, marża płacowa, marża cenowa, efektywność alokacji, cykl koniunkturalny, Polska

  s. 591  Streszczenie  

Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca

Międzynarodowy system monetarny a globalny kryzys finansowy: wnioski dla polityki makroekonomicznej w krajach rozwijających się

International Monetary System and Global Financial Crisis: Lessons for Macroeconomic Policy in the Developing Countries

Международная монетарная система и глобальный финансовый кризис. Выводы для экономической политики в развивающихся странах

Słowa kluczowe: międzynarodowy system monetarny, globalny kryzys finansowy, stopy procentowe, regulacje ostrożnościowe

  s. 625  Streszczenie  

Eugeniusz Najlepszy

Eskalacja nierównowagi zewnętrznej krajów zadłużonych w warunkach globalnej mobilności kapitału

Escalation of the External Disequilibrium of Indebted Countries under Global Capital Mobility

Усиление внешнего неравновесия в странах- должниках в условиях глобальной мобильности капитала

Słowa kluczowe: ekspansja fiskalna, kryzys zadłużenia, przepływy kapitałowe, nierównowaga bilansów płatniczych, międzynarodowa wypłacalność

  s. 647  Streszczenie  

Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak

Fiscal Imbalances, Fiscal Rules and Sovereign Bond Yields

Fiscal Imbalances, Fiscal Rules and Sovereign Bond Yields (Nierównowaga budżetowa, reguły fiskalne i rentowność obligacji państwowych)

Бюджетное неравновесие, фискальные правила и рентабельность государственных облигаций

Słowa kluczowe: deficyt budżetowy, reguły fiskalne, rentowność obligacji państwowych

  s. 669  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.