Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2011/3

< 2011/22011/4 >

Ekonomista 2011/3 - okładka

s. 311-462 (152)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Paweł Baranowski

Efekty oczekiwanego i nieoczekiwanego zacieśnienia polityki pieniężnej w świetle hybrydowego modelu DSGE dla gospodarki Polski

The Effects of an Expected and Unexpected Tightening of the Monetary Policy in the Light of a Hybrid DSGE Model for Poland’s Economy

Эффекты ожидаемого и неожиданного ожесточения денежной политики, рассчитанные на основании гибридной модели DSGE для польской экономики

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, oczekiwane szoki, inflacja, modele DSGE nowej ekonomii keynesistowskiej

  s. 319  Streszczenie  Open Access

Tomasz Berent

Ryzyko dźwigni finansowej – nowe podejście metodologiczne

Financial Leverage Risk: A New Methodological Approach

Риск финансового рычага – новый методологический подход

Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, ryzyko finansowe, struktura kapitałowa, DFL, ROE

  s. 345  Streszczenie  Open Access

Joanna Tyrowicz, Joanna Nestorowicz

Age and Entrepreneurship During Transition

Age and Entrepreneurship During Transition

Возраст и предприимчивость в период трансформации

Słowa kluczowe: samozatrudnienie, transformacja, cykliczność, modele selekcji

  s. 371  Streszczenie  Open AccessNobel z ekonomii 1969-2016
Leszek J. Jasiński

298 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Menedżeryzm, strategie, zarządzanie
Bohdan Gliński Bolesław R. Kuc Hanna Fołtyn

302 stron
Cena: 15,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.