Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2011/2

< 2011/12011/3 >

Ekonomista 2011/2 - okładka

s. 153-310 (158)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Stanisław Lis

Kontrowersje wokół krzywej Phillipsa i polityki antyinflacyjnej

Controversy About the Phillips Curve and Anti-inflationary Policy

Разногласия по поводу кривой Филлипса и антиинфляционной политики

  s. 269  

Wojciech Przychodzień

Wahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce w latach 1989–2009

Cyclical Fluctuation of GD P Growth in Poland, 1989–2009

Циклические колебания динамики ВВП в Польше в 1989–2009 гг.

  s. 275  

Jerzy Śleszyński, Rafał Wiewiórski

Wycena ekonomiczna wartości dóbr kultury na przykładzie piwnic Pałacu Saskiego w Warszawie

Economic Valuation of Cultural Goods. Case Study of the Saski Palace Basement in Warsaw

Оценка экономической стоимости культурных ценностей на примере подвалов Саксонского дворца в Варшаве

  s. 283  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.