Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2010/2

< 2010/12010/3 >

Ekonomista 2010/2 - okładka

s. 137-276 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Andrzej Sławiński

Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną

The impact of the global banking crisis on central banking

Влияние глобального банковского кризиса на центральный банк

Słowa kluczowe: globalny kryzys bankowy, modele równowagi ogólnej, nadzór finansowy, spekulacja na terminowych rynkach surowcowych

  s. 145  Streszczenie  

Danuta Gotz-Kozierkiewicz

Polityka pieniężna a prawo Goodharta

Monetary policy and Goodhart’s law

Денежная политика и закон Гудхарта

Słowa kluczowe: papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, kanał transmisji polityki pieniężnej, popyt na pieniądz, model IS-LM, pieniądz „potencjalnie transakcyjny”, rezerwy banków, zasoby finansowe, strumienie finansowe, percepcja ryzyka, premia za ryzyko, cena rynkowa

  s. 163  Streszczenie  

Joanna Siwińska-Gorzelak

Niestabilność wydatków publicznych a długookresowy wzrost gospodarczy

Volatility of public expenditure and long run growth

Нестабильность публичных расходов и долгосрочный экономический рост

Słowa kluczowe: niestabilność wydatków publicznych, polityka fiskalna, wzrost gospodarczy

  s. 175  Streszczenie  

Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk

Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991–2008

The relationship of macroeconomic environment and economic policy to agriculture in developed countries and Poland in the years 1991–2008

Отношения между макроэкономическим окружением и экономической политикой и сельским хозяйством в высокоразвитых странах и в Польше в 1991–2008 гг.

Słowa kluczowe: otoczenie makroekonomiczne, polityka gospodarcza, polityka wsparcia sektora rolnego

  s. 189  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.