Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/6

< 2008/52009/1 >

Ekonomista 2008/6 - okładka

s. 699-856 (158)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Urszula Płowiec

Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju

Innovativeness of Poland’s Economy and the National Strategy of Development

Оценка инновационности польской экономики и стратегия развития страны

Słowa kluczowe: Polska, wzrost gospodarczy, innowacyjność

  s. 707  Streszczenie  

Andrzej Cieślik

Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na polski handel zagraniczny

How International Corporations Influence Poland’s Foreign Trade

Влияние международных предприятий на польскую внешнюю торговлю

Słowa kluczowe: Polska, handel międzynarodowy, fragmentacja, korporacje międzynarodowe

  s. 729  Streszczenie  

Tomasz Zalega

Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji

Households Earning Uncertain Incomes in the Light of Consumption Theories

Домашнее хозяйствa с неустойчивыми доходами и теории потребления

Słowa kluczowe: Polska, gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach, gospodarstwa domowe, teoria konsumpcji

  s. 747  Streszczenie  

Arkadiusz Babczuk

Problem deficytu i długu publicznego w przedkeynesowskiej myśli ekonomicznej

Deficit and Public Debt in the Light of Pre-Keynesian Thought

Проблема дефицита и публичного долга в докейнсианской экономической мысли

Słowa kluczowe: dług publiczny, historia myśli ekonomicznej, angielska szkoła liberalna

  s. 777  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.