Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/4

< 2008/32008/5 >

Ekonomista 2008/4 - okładka

s. 439-566 (128)

ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Paweł Baranowski

Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego

Optimum Inflation Rate in Growth Modeling

Оптимальная норма инфляции в моделировании экономического роста

Słowa kluczowe: inflacja, optymalna stopa inflacyjna

  s. 447  Streszczenie  

Jan Hagemejer, Jakub Michałek

Symulacja skutków liberalizacji handlu rolnego przy użyciu modelu równowagi ogólnej

Effects of Liberalization in Agricultural Trade. A Simulation Study Based on General Equilibrium Model

Симуляция последствий либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией с использованием модели общего равновесия

Słowa kluczowe: liberalizacja handlu w rolnictwie, liberalizacja handlu towarami rolnymi, model równowagi ogólnej, organizacja handlu światowego, world trade organization

  s. 467  Streszczenie  

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Koszty agencji i optymalna struktura kapitału firmy w warunkach rozdzielenia własności i kontroli

Agency Costs and the Firm’s Optimum Capital Structure Under Separation between Ownership and Management

Агентские издержки и оптимальная структура капитала фирмы в условиях разделения собственности и контроля

Słowa kluczowe: koszty agencji, finansowanie długiem, polityka w zakresie dywidendy

  s. 499  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.