Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2008/3

< 2008/22008/4 >

Ekonomista 2008/3 - okładka

s. 285-438 (154)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Paweł Kozłowski

Grzegorz W. Kołodko: Wędrujący świat

Grzegorz W. Kołodko: Wędrujący świat (Travelling World)

Гжегож В. Колодко: Путешествующий мир

  s. 425  

Marian Gorynia

Anna Zorska: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania

Anna Zorska: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania (Transnational Corporations. Evolution, Impacts they Exert, Challenges),

Анна Зорска: Транснациональные корпорации. Преобразования, взаимодействие, вызовы

  s. 428  

Józef Misala

Paweł Bożyk: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Paweł Bożyk: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne (International Economic Relations)

Павел Божик: Международные экономические отношения

  s. 431  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.