Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2007/6

< 2007/52008/1 >

Ekonomista 2007/6 - okładka

s. 743-976 (234)

In memoriamArtykułyMiscellaneaPolemikiRecenzje
i omówienia

Wacław Wilczyński

Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji

Dilemmae of National Policies after 18 Years of Transformation

Дилеммы политики системных преобразований Польши после 18 лет трансформации

Słowa kluczowe: Polska, transformacja systemowa w Polsce, polityka gospodarcza, neoliberalizm a państwo opiekuńcze

  s. 755  Streszczenie  

Zdzisław Sadowski

Od sporu o transformację do strategii rozwoju

From the Controversies Around Transformation Toward the Strategy of Development

От спора о трансформации к стратегии развития

Słowa kluczowe: Polska, transformacja, rozwój gospodarczy, rola państwa, strategia trwałego rozwoju, Unia Europejska

  s. 757  Streszczenie  

Tadeusz Kowalik

Polska transformacja a nurty liberalne

Transformation in Poland and Liberal Orientations

Польская трансформация и либеральные течения

Słowa kluczowe: Polska, błędy okresu transformacji, polityka neoliberalna, ład społeczno-gospodarczy

  s. 781  Streszczenie  

Grzegorz W. Kołodko

Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość

Two-thirds of Success. Systemic Transformation in Poland and Lessons for the Future

Успех на 66% польская системная трансформация и уроки на будущее

Słowa kluczowe: Polska, transformacja, strategia rozwoju, polityka gospodarcza, instytucje, wzrost gospodarczy, rozwój społeczno-gospodarczy, postęp

  s. 799  Streszczenie  

Jerzy Hausner

Polityka gospodarcza – wokół dylematów i sporów

Dilemmae and Arguments Surrounding Economic Policy

Экономическая политика – дилеммы и споры

Słowa kluczowe: Polska, polityka gospodarcza, zarządzanie gospodarką, instytucje gospodarki rynkowej, sterowanie przez parametry, sterowanie przez instytucje

  s. 839  Streszczenie  

Leszek Zienkowski

Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach

Determinants and Perspectives for Economic Growth in the Coming Years

Детерминанты и перспективы экономического роста в ближайшее годы

Słowa kluczowe: Polska, wzrost gospodarczy, reformy finansów publicznych, strefa euro

  s. 861  Streszczenie  

Marek Belka

Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski

Enlargement of the European Monetary Union and the perspectives of economic development of Poland

Расширение европейского валютного союза и перспективы экономического развития Польши

Słowa kluczowe: Polska, Europejska Unia Walutowa, konkurencyjność, kryteria Maastricht

  s. 873  Streszczenie  

Adam Lipowski

Polityka gospodarcza jako instrument marketingu politycznego

Economic Policy as an Instrument of Political Marketing

Экономическая политика как инструмент политического маркетинга

Słowa kluczowe: niestabilność, polityka mikrostrukturalna, oportunizm polityczny, marketing polityczny

  s. 891  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.