EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190


2016/4

2016/3

W K R Ó T C E !


s. 427-640 (214)


Dodaj do koszyka:

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)


Druk + PDF
Cena: 67,41 PLN
Natalia Nehrebecka, Kamila Derlatka

Determinanty wskaźnika predykcji bankructwa: przegląd modeli i metaanaliza   433

Determinants of the Bankruptcy Prediction Indicator: Review of Models and Meta-Analysis

Детерминанты прогнозирования банкротства: обзор моделей и мета-анализ

Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka

Preferencje polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania długiem   469

Preferences of Polish Enterprises as Regards Debt Financing

Преференции польских предприятий в области кредитного финансирования

Paweł Gajewski

Regionalne krzywe Phillipsa w Polsce a efektywność polityki pieniężnej   501

Regional Phillips Curves in Poland and the Effectiveness of Monetary Policy

Региональные кривые Филлипса в Польше и эффективность денежной политики

Tomasz Grabia

Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata   520

The Relationships between Inflation and Unemployment in Major Economies of the World

Зависимость между инфляцией и безработицей в крупнейших экономиках мира

Jan L. Bednarczyk, Piotr Misztal

Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?   546

Does the euro area move towards the low inflation trap?

Зона евро движется в направлении ловушки низкой инфляции, так ли это?

Angielskojęzyczne streszczenia artykułów zamieszczanych w „Ekonomiście” są rejestrowane w serwisie:
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

Czasopismu „Ekonomista” przyznano 14 punktów za publikacje (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r., na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)Menedżeryzm, strategie, zarządzanie
Bohdan Gliński Bolesław R. Kuc Hanna Fołtyn

302 stron
Cena: 15,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Mikroekonomia
Adam Oleksiuk Jacek Białek

124 stron
Cena: 24,99 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.