Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2020/3

< 2020/2

Ekonomista 2020/3 - okładka

s. 335-498 (164)

W K R Ó T C E !
ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Karolina Goraus-Tańska, Zuzanna Osika

Stopnie wyższego wykształcenia a zarobki w Polsce i innych krajach OECD

Tertiary Education Levels and Earnings in Poland and Some Other OECD Countries

Разные ступени высшего образования и их влияние на заработки в Польше и в других странах ОЭСР

  s. 341  

Agnieszka Domańska

Efekty pobudzania i wypierania inwestycji publicznych w polsce i portugalii: studium porównawcze

Crowding-in and Crowding-out Effects of Public Investments in Poland and Portugal: a Comparative Study

Эффекты стимулирования и выдавливания публичных инвестиций в Польше и в Португалии – сравнительный анализ

  s. 372  

Izabela Młynarzewska-Borowiec

Luka dochodowa między nowymi i starymi krajami członkowskimi unii europejskiej i jej uwarunkowania w okresie 1996–2017

Income Gap between the New and Old EU Member States and Its Determinants in the Period 1996–2017

Разница в доходах между новыми и старыми странами-членами Евросоюза и ее обусловленности в период 1996–2017 гг.

  s. 401  

Krzysztof Turowski

Krakowska szkoła ekonomii wobec Wielkiego Kryzysu

Great Depression in the Views of the Cracow School of Economics

Краковская школа экономики – взгляд на великую депрессию

  s. 431  Międzynarodowe środowisko finansowe
Jerzy J. Wajszczuk

258 stron
Cena: 24,15

Sprzedaż
wysyłkowa

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Adam Oleksiuk Mykola Vashchenko

246 stron
Cena: 35,70 zł   Cena PDF: 39,98

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.