EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190
2017/6

< 2017/5

W K R Ó T C E !


s. 613-732 (120)
Adam Lipowski

Problemy z pomiarem PKB w gospodarce usługowo-cyfrowej: implikacje dla polityki prowzrostowej

Some Problems of GDP Measurement in a Service-Digital Economy: Implications for Growth-Oriented Policies

Несовершенство замера ВВП в цифровизированной экономике: выводы для политики, нацеленной на экономический рост


Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski

Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999–2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)

Economics of Social Emotions: Functional Equilibrium vs. Disequilibrium in the Polish Economy Based on the BDI Indicator, 1999–2016

Экономика социальных эмоций. Функциональное равновесие и неравновесие в польской экономике в 1999–2016 гг. в свете показателя ALK (BDI)


Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej

New Economic Foundations of the Common Agricultural Policy (CAP) of European Union

Новые экономические обусловленности совместной аграрной политики (САП) Евросоюза


Mirosław Bochenek

Znaczenie traktatu monetarnego Meditata Mikołaja Kopernika dla rozwoju myśli ekonomicznej (w 500 rocznicę jego powstania)

The Significance of the Monetary Treaty Meditata by Nicolaus Copernicus for the Development of Economic Thought (on the 500. Anniversary of Its Creation)

Значение монетарного труда Meditata Николая Коперника для развития экономической мысли (в 500 годовщину его создания)


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Zarys historii myśli ekonomicznej
Mieczysław Nasiłowski

188 stron
Cena: 30,03

Sprzedaż
wysyłkowa

Lucky Luke - Daltonowie tracą pamięć
Xavier Fauche Jean Léturgie

48 stron
Cena: 2,94

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.