EKONOMISTA - Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia, założone w roku 190


2014/2

2014/1

s. 145-338 (194)


Dodaj do koszyka:

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)


Druk + PDF
Cena: 64,26 PLN
(w tym VAT 4,26 PLN)

Zdzisław Sadowski

Rozwój gospodarczy i bieda   153

Economic Development and Poverty

Экономическое развитие и нищета

Grzegorz W. Kołodko

Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości   161

The New Pragmatism, or Economics and Politics for the Future

Новый прагматизм, т.е. экономическая наука и политика ради будущего

Marek Belka

Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej   181

Why Only Discover? Lessons from the Current Crisis for Economics and Economic Policy-Making

Почему только открывать? Уроки нынешнего кризиса для экономики и экономической политики

Andrzej Wojtyna

Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce?   193

Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy?

Является ли кризис в экономической теории более глубоким, чем кризис в самой экономике?

Marek Ratajczak

Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki   207

Economics and Economic Education in the Era of Financialisation of the Economy

Экономика и экономическое образование в период финансизации экономики

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm   221

Liberalism, Neoliberalism and Ordoliberalism

Либерализм, неолиберализм и ордолиберализм

Jerzy Hausner

Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej   249

The Global Crisis: The Need for a New Economic Policy

Глобальный кризис: необходимость в новой экономической политике

Jerzy Osiatyński

Czy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewniać korzyści gospodarce?   275

Is Meeting the Convergence Criteria from Maastricht Always Beneficial for the Economy?

Является ли твердое выполнение Маастрихтских критериев конвергенции гарантией обеспечения экономической выгоды?

Marian Gorynia

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej   287

The Evolution of the Position of Poland’s Economy in the Global Economy and the Economy of the European Union

Эволюция места польской экономики в глобальной экономике и в экономике Евросоюза

Andrzej K. Koźmiński

Przedsiębiorcze państwo   321

Management Development in Transition Economies

Предпринимательское государство?

Angielskojęzyczne streszczenia artykułów zamieszczanych w „Ekonomiście” są rejestrowane w serwisie:
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

Czasopismu „Ekonomista” przyznano 10 punktów za publikacje (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r., na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.